آموزش: دانش آموزان مناطق محروم غذای رایگان دریافت می کنند
وزارت آموزش و پرورش: یکی از مناطق برخوردار از وعده های غذایی رایگان استان چهارمحال و بختیاری است، اما استان های بهره مند از این طرح باید در زمینه سیستم توزیع و همچنین امکانات ماشین آلات و سردخانه به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند. اتاق هایی از سوی جهاد کشاورزی و سایر نهادها تعیین شود

دیدگاهتان را بنویسید