ببینید | رقص منحصر به فرد گروه فلامینگوی نر برای ابراز عشقفلامینگوهای عاشق باید برای جلب توجه ماده ها برقصند. این رقص یک رقص معمولی نیست. آنها در یک گروه می رقصند و بسیار جالب تر از آنچه فکر می کنید هستند.

دیدگاهتان را بنویسید