ببینید | پرش های شگفت انگیز سیاهگوش; حتی شکار هم متوجه حضور او نمی شود
سیاه گوش حیوان عجیبی است. او یکی از باهوش ترین گربه هاست و البته به پرواز مانند او معروف است.

دیدگاهتان را بنویسید