برنامه را متوقف کنید "دکتر" برای "جمله عجیب و غیر علمی" مهمان / عذرخواهی "تلویزیون"
معاون سیما: میهمان در برنامه امروز اظهاراتی عجیب و غیرعلمی کرد که به درستی باعث تعجب و یادآوری جمعی از اساتید کشور نسبت به این اظهارات غیرعلمی شد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم داشتن تجربه کافی نتوانست به موقع به این جمله عجیب پاسخ دهد، برای این نظر از مهمان برنامه مستند بخواهد و ادعاهای اثبات نشده مهمان را تصحیح کند.

دیدگاهتان را بنویسید