جمعه دارم از کوم: حکومت 33 ساله رهبر معظم انقلاب در دنیا بی نظیر است.
کاستی های موجود ناشی از نقشه های شوم دشمنان و تدبیر و ناتوانی کسانی است که نتوانستند در کنار امام و رهبری در میدان بمانند و به مردم خدمت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید