حرکت خوب؛ وارد "کلان شهر"
حضور رئیس جمهور در وسط میدان و شنیدن سخنان مردم، شهرها را فریاد می زند اگر به وعده ها عمل نمی شود و از رئیس جمهور می پرسند که شما وضعیت زندگی ما را دیده اید، پس چرا کاری نکرده اید؟

دیدگاهتان را بنویسید