دادستان کل کشور: در اکثر گزارشات مجلس به قوه قضائیه مستندات جرم مشخص نیست.این امکان وجود دارد که نمایندگان پارلمان اروپا به موضوعی از منظر نمایندگی خود نگاه کنند و آن را تخلف قابل تعقیب تلقی کنند. اما قاضی هنگام رسیدگی به گزارش در قوه قضائیه، اقدامی را که قانون در گزارش‌ها مشخص کرده است، اعمال می‌کند و در صورتی که این امر از نظر قانون جرم تلقی شود، می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

دیدگاهتان را بنویسید