دستور جدید طالبان: دانش آموزان صنف چهارم تا ششم باید صورت خود را کاملا بپوشانند
دانش آموزانی که این دستور را رعایت نکنند از مدرسه اخراج خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید