دستور وزیر ورزش برای بررسی ایمنی سکوهای ورزشگاه آزادی.
قبلاً دستور ویژه ای برای تأیید صحت گزارش منتشر شده صادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید