ر و امجدیه; خاطرات بازی با تهران در دهه 40
نویسنده آذر و امجدیه ویدا مشایی است که سال ها در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین کار کرده و در دنیای غربت از حمایت نویسنده برخوردار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید