زمانی که می توانید کاری انجام دهید / قبل از آن هیچ کاری نکنید


فقط بچرخید و بچرخید
دلت را به دنیا نبند، هوشیار باش

آنچه می توانید انجام دهید
قبل از آمدن هیچ کاری نکن

این همان چیزی است که در شاهنامه ذکر کرده اند
رستم و روینیتان اسفندیار

بدانند که اینها ارباب مالک هستند
از آنجا که افراد زیادی وجود دارند، جهان به یاد ماندنی است

همه رفتند و مای شوخ چشم
اعتباری از آنها نگرفتیم

تو که نطفه بودی جاهل بودی
یه بار دیگه بچه بودی

شما مدتی به بلوغ رسیده اید
شما سرور بزرگی سیمین آذر هستید

همچنین شما به یک فرد مشهور تبدیل شدید
فارس میدان، شکار و کارزار

چیزی که دیدی اون چیزی نبود که انتظار داشتی
و آن بینی متوقف نشد

دیر یا زود این شخصیت و شخص ناز
گرد و غبار خواهد بود و گرد و غبار

باغبان می خواهد گل بچیند
آن را بلند نکنید، خود به خود فرو می ریزد

همه اینها هیچ است زیرا می گذرد
عرش و مال و امر و نهی

اسم قشنگیه
به خاطر او سرای زرنگار ماند

چه کسی می داند سال آینده؟
یا او که با ما بود کجا رفته است؟

بیچاره خوابان در سرزمین لوچد
در سر مارمولک بخواب

یک چهره زیبا چیزی نیست
ای داداش یه شخصیت قشنگ بیار

هیچ دانشی تا عقل و روح نیست
اگر قوی هستی میگم

آدم باید در بدنش هوش داشته باشد
در بدن الاغ جانی نیست

قبل از آن کاز شما را بیرون آورد
گردش گیتی اختیاری است

به دنبال گنج باشید، در جستجو رنج بکشید
شما باید انجام دهید، برای کاشت بذر

زیرا خدای شما فرمان بزرگی داده است
سخنی حکیمانه برای فقرای در حال گذار

چون بهشت ​​نیرو داد
همیشه با زیردستان خود خوب رفتار کنید

عذرخواهان را ببخشید
زینهار را به زینهار جان بده

برای نعمت هایی که درست است شکر کنید
بندگان صالح را دوست دارد

لطف او بی شمار است
لطف او بی شمار است

اگر روی زبانتان مو دارید
برای یک نعمت از هزار نعمت نگو شکرت

نام نیک آن مرحوم را ضایع نکنید
تا نام نیکو پایدار بماند

موسیقی ملکبنان شبانه روز
گاهی به خمر و گاهی به خمر

به دراویش و فقرا بدهید
به تمامی نقشه های آرد کردگر

با غریبه ها خوب باش
نام تو در زمین مبارک باد

شما دستان قوی و شمشیری تیز دارید
اگر دنیا حمله کند غم انگیز است

از درون خسته فکر کن
دعای پرهیزگاران

منجنیق مستضعفین تا صبح
ستمگران را در حصار سخت بگیرید

با او بد باش و با خوبی ها خوب نباش
به جای گل گل باش و به جای خار خار

شیاطین با انسان ها مخلوط نمی شوند
اما از مردم دیوسار بترسید

هر کسی که از مردم متنفر است یا متنفر است
آراندش دمار دیر یا زود مرد

باهاش ​​خوبی کن
کشتن مار جز به وسیله مار نباید انجام شود

ای که چشم دانا و گوش فهیم داری
به توصیه من توجه کنید زیرا گوشواره است

عهد من را زیر پا نگذار مگر اینکه لجبازی کنی
جز بختیار به من گوش نده

سعدیا، تو میدونی چطوری بگی
حقیقت را جز آشکارا نباید گفت