"سوسیالیسم" ; ریشه های کمونیسم و ​​سوسیال دموکراسی
ایده سوسیالیستی این است که دستاوردهای مادی باید بر اساس «نیاز» باشد و نه تنها بر اساس «شایستگی» یا «کار»… کارل مارکس در مورد «توزیع کمونیستی» می گوید: «از هر کس به اندازه توانایی هایش، به هر کس به اندازه اش. “او به آن نیاز دارد.”

دیدگاهتان را بنویسید