شهرداری تهران: روزگاری که عده ای کلاه می گذاشتند گذشته است
داوید گودرزی: برخی از این موانع مربوط به حکمرانی ضعیف و وجود موانع نادرست و ساختارهای معیوب است که بیش از آنچه تصور می شد نظام را پیچیده کرده است. البته بوروکراسی های اضافی که باعث ایجاد فساد و تخلف نیز می شود، می تواند این فرصت خدمات را کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید