“محاکمه در دادگاه کیفری یک” چیست؟


مبحث اول فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد 382 تا 394 به موضوع «محاکمه در دادگاه کیفری یک» می پردازد.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش های شناخت قوانین، نگاهی داریم به مبحث اول از فصل چهارم قانون «آیین دادرسی کیفری».

فصل چهارم – رسیدگی در دادگاه کیفری 1

مبحث 1 – برداشتن مراحل

ماده 382- دادگاه کیفری یک فقط در مورد کیفرخواست و حدود آن شروع به رسیدگی و صدور حکم می کند مگر در جرائمی که طبق قانون باید مستقیماً در دادگاه کیفری یک حل و فصل شود. در این صورت بدوی است. رسیدگی طبق مقررات به عهده دادگاه کیفری است.

ماده 383 – در مواردی که مستقیماً در دادگاه کیفری رسیدگی می شود، پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، در صورتی که عمل مورد ادعا جرم محسوب نشود یا دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم یا متهم وجود نداشته باشد. متهم به دلایل قانونی نمی تواند مسئولیت کیفری داشته باشد، دادگاه قرار منع یا موقوفی تعقیب پرونده را صادر می کند در غیر این صورت قرار تحقیقات را صادر می کند.

ماده 384 – پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک برای جرایم موضوع بند 1. الف، ب، ج و ت. ماده 302 این قانون یا پس از صدور قرار در مواردی که دعوی مستقیم باشد. جلسه در دادگاه کیفری است و در صورت عدم حضور متهم در برابر وکیل، مدیر دفتر دادگاه به وی اخطار می کند که ظرف ده روز پس از ارجاع، وکیل مدافع خود را به دادگاه معرفی کند. در صورتی که متهم وکیل خود را معرفی نکند، رئیس دفتر پرونده را برای تعیین وکیل برای متهم طبق مقررات به رئیس دادگاه ارسال می کند.

ماده 385 – هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل برای دادگاه تعیین کند. استعفای وکیل تعیین شده یا عزل وکیل پس از جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.

ماده 386 – در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان در دادرسی چند وکیل داشته باشد، حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

ماده 387 – مدیر دفتر پس از تعیین وکیل بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ 13/1/13. /1392 کلیه اعتراضات و اعتراضات وارد می شود تاریخ ابلاغ تمدید مهلت به درخواست متهم یا وکیل وی یکبار و از تاریخ انقضای مهلت قبلی به مدت ده روز با تشخیص دادگاه می باشد.

ماده 388 – متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها مکلفند به کلیه ایرادات و ایرادات خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد قاضی یا عدم امکان تعقیب حکم صادره، نقص تحقیقات. و لزوم توجه به سایر ادله یا ادله جدید و دلایل ناکافی در مهلت مقرر به دادگاه ارائه خواهد شد. پس از مهلت تعیین شده هیچ مشکلی از افراد مذکور پذیرفته نخواهد شد، مگر اینکه علت مشکل پس از مهلت تعیین شده کشف و یا رخ داده باشد. در هر صورت شروع به دعوا در اولین جلسه دادگاه قبل از انقضای مهلت ممنوع است.

389 – پس از انقضای مدت، مدیر خدمت بدون توجه به اینکه پاسخی دریافت شده باشد یا خیر، پرونده را به دادگاه ارسال می کند. رئیس دادگاه شخصاً پرونده را بررسی و گزارش جامعی تهیه و یا به نوبت برای یکی از اعضای دادگاه ارسال می کند. موظف است ظرف ده روز گزارش جامعی از اتهام و ادله و جریان پرونده تهیه و ارائه نماید. بلافاصله پس از وصول گزارش، دادگاه رسیدگی مقدماتی را تشکیل می دهد و با توجه به مندرجات صورتجلسه و مستندات پرونده و همچنین ایرادات و ایرادات طرفین به شرح زیر اقدام می نماید.
الف- در صورت ناقص بودن تحقیقات، دستور رفع نقص را صادر و پرونده را به دادگاه صادرکننده کیفرخواست ارسال می کند تا پس از اجرای رأی دادگاه، بدون تبصره مسترد شود.
ب- در صورتی که پرونده خارج از صلاحیت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
ج- در صورتی که به دلیل مرور زمان، عدم حضور شاکی یا شاکی خصوصی یا سایر جهات قانونی، متهم نتواند مسئولیت کیفری داشته باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. در این صورت اگر متهم در زندان باشد با دستور دادگاه بلافاصله آزاد می شود.

تبصره – دادگاه می تواند در صورت لزوم از دادستان یا نماینده او، شاکی یا شاکی خصوصی یا متهم یا وکلای آنها برای شرکت در جلسه مقدماتی دعوت کند.

ماده 390 – تصمیم دادستان و تصمیمات بند ج ماده قبل قابل اعتراض دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی است. در صورت تخلف از این دستور، پرونده برای رسیدگی مجدد در جلسه بدوی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری اعاده می شود.

ماده 391 – وقتی دادگاه دعوا را کامل و مناسب برای رسیدگی در جلسه تعیین تکلیف تشخیص دهد، فوراً دستور می‌دهد تا جلسه تعیین تکلیف شود و همه افرادی که حضورشان ضروری است احضار شود.

تبصره – در صورتی که دادگاه برای جرایم مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، حضور متهم را بدون احضار در دادگاه ضروری بداند. دستور دهید او را در روز محاکمه بیاورند.

هنر 392 – رئیس دفتر دادگاه موظف است پس از وصول پرونده در دفتر، ظرف دو روز جلسه رسیدگی را تعیین و دستور دادگاه را انجام دهد.

ماده 393 – در کلیه مواردی که دادگاه باید با حضور هیئت منصفه تشکیل شود از اعضای هیئت منصفه طبق مقررات دعوت می شود.

ماده 394 – در صورتی که متهم متواری باشد یا قابل دسترسی نباشد و نتوان او را برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات در جلسه مقدماتی یا محاکمه و دادگاه احضار و احضار کرد. حضور متهم را لازمه رسیدگی نمی دانند و در غیاب متهم ابتکار عمل می کند و پرونده را شروع می کند مگر اینکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه می تواند انجام دهید. به درخواست دادستان مهلت معقولی برای احضار یا جلب متهم داده می شود. این مدت نباید بیش از پانزده روز باشد.

تبصره 1 – در هر موردی که دادگاه بخواهد جلسه غیابی تشکیل دهد، ابتدا باید جلسه غیابی تعیین کند. بدین ترتیب موضوع اتهام و زمان رسیدگی و نتیجه عدم حضور متهم در دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی اعلام می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی تا لحظه معاینه نباید کمتر از یک ماه باشد.

تبصره 2 ـ در صورت تعدد متهم و متواري بودن تعدادي از آنها، دادگاه از متهم حاضر تحقيق و نسبت به غايبان به شرح فوق رسيدگي مي نمايد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید