محسنی اعجایی خطاب به سازمان بازرسی: نظارت ویژه بر اجرای قانون جمعیت جوانان صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه: بحث جمعیت و محدودیت نسل یکی از موضوعاتی است که اگر در اسرع وقت اقدام عاجل نکنیم فرصت از دست می رود و امکان جبران آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید