نسل جوان باید ابعاد شخصیتی امام را بداند
شناخت ائمه برای نسل جوان مهم است زیرا به آنها کمک می کند تا آینده کشور را به نحو احسن مدیریت کنند. امام نه تنها من از دیروز دارم، اوست و امروز دارم، او هست و من فردا دارم.

دیدگاهتان را بنویسید