وزنه برداری ملی: هرکس اعتراض کند انگ خواهد خورد




چرا افرادی مثل سیاهپور، مقامی مالمیر و باقری رفتند؟ برای اخاذی هم مدال گرفتند؟ آیا ممکن است همه از پیشکسوتان گرفته تا قهرمانان، مربیان و ورزشکاران مورد سیاه نمایی قرار گیرند؟ در بدترین حالت، بچه ها برای کسب مدال همه سختی ها را تحمل کردند، اما به عنوان یاغی و یاغی محکوم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید