چگونه فرصت طلایی تحریم نفتی روسیه را هدر دادیم؟
ما نه تنها احیای برجام را جدی نگرفتیم، بلکه از تحریم نفتی روسیه نیز بهره ای نبردیم تا دود این فرصت های سوزان را مردمی ببینند که هر روز زندگی خود را سخت تر می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید