ببینید | گستره پادشاهی ایران از مادها تا امروز
هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی، ایرانیان را اولین ملت تاریخ و پادشاهی ایران را اولین امپراتوری تاریخ می‌دانست. وسعت امپراتوری ایران از زمان مادها تا رژیم پهلوی دستخوش تغییرات زیادی شد. سرزمین ایران روزگاری امپراتوری وسیعی بود که بر بیشتر جهان حکومت می کرد و امروزه بسیاری از کشورهای جهان را شامل می شد.

دیدگاهتان را بنویسید