ببینید | یک نوجوان از دست دادن با اردوغان می خندد
شوال که پرتره هایی از رئیس جمهور اردوغان نیز کشیده است، قصد دارد آنها را به او تحویل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید