رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا با قطار به اوکراین سفر کردند
سازماندهی سفر این سه رهبر اروپایی چندین هفته به طول انجامید و آنها در تلاش برای سازماندهی این سفر هستند منتقدان در اوکراین در مور سازماندهی سفر این سه رهبر اروپایی چندین هفته به طول انجامید و آنها در تلاش برای سازماندهی این سفر هستند کاهش انتقادات در اوکراین درباره واکنش آنها به جنگ واکنش آنها به جنگ را کاهش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید