مسئولیت بانک ملی در قبال وجوه مسروقه چیست؟
چنانچه مشکل سهل انگاری یا سهل انگاری بانک در حفاظت از اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت استانداردهای بانکی و یا موضوع ضعف کنترل داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک باشد، بانک Financial Opinion مسئول جبران خسارت مشتری در نظر گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید