پوست عنکبوت (فیلم)
عنکبوت ها در طول فرآیند رشد. چندین بار پوست بگیرید. تعداد پوست ها به گونه و جنسیت عنکبوت ها بستگی دارد. نرها زودتر از ماده ها و با پوست اندازی کمتر به بلوغ می رسند.

دیدگاهتان را بنویسید